لبخند کرونا هوشمند
جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت: بین شما کسی هست که مسلمان باشد ؟ همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکمفرما شد ، بالاخره پیرمردی با ریش سفید از جا برخواست و گفت : آری من مسلمانم. جوان به پیرمرد نگاهی کرد و گفت با من بیا، پیرمرد بدنبال جوان براه افتاد و با هم چند قدمی از مسجد دور شدند ، جوان با اشاره... به گله گوسفندان به پیرمرد گفت : که میخواهد تمام آنها را قربانی کند و بین فقرا پخش کند و به کمک احتیاج دارد، پیرمرد و جوان مشغول قربانی کردن گوسفندان شدند پس از مدتی پیرمرد خسته شد و به جوان گفت که به مسجد بازگردد و شخص دیگری را برای کمک با خود بیاورد. جوان با چاقوی خون آلود به مسجد بازگشت و باز پرسید : آیا مسلمان دیگری در بین شما هست ؟ افراد حاضر در مسجد که گمان کردند جوان پیرمرد را بقتل رسانده نگاهشان را به پیش نماز مسجد دوختند، پیش نماز رو به جمعیت کرد و گفت : چرا نگاه میکنید ، به عیسی مسیح قسم که با چند رکعت نماز خواندن کسی مسلمان نمیشود...!

ﺑﻮﺳﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻧﺪﺍﺭﺩ‎
ﻭ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ‎
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻴﺎﻱ ﺗﻮﻱ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻛﻨﻴﻢ؟
‎ .
باور کنید عاشقانه است.


بگیر، بکن، بزار هر جا می خواهی تو

سپردم قلبمو دست تو می دونم


که یادت بهترین تسکین دردامه عزیزم
کرونا هوشمند

(عاشق شماس)

کرونا هوشمند اسمارت کرونا